- "Kaolin" a.d. Valjevo je specijalizovano preduzece za proizvodnju kaolinske gline, kvarcnog filterskog peska , šljunka i ugradnju u postrojenja za precišcavanje vode.

- Posedujemo proizvodne kapacitete u Valjevskoj Loznici kao i rudnike u Milicinici i Pepeljevcu

- Pogledajte galerije fotografija: • KAOLINSKA GLINA PESAK I ŠLJUNAK DEKORATIVNI KVARCNI ŠLJUNAKUGRADNJA ŠLJUNKA I PESKA

KAOLINSKA GLINA:
KARAKTERISTIKE KVALITETA
MINEROLOŠKO-PETROGRAFSKI SASTAV

U odnosu na druga ležišta keramickih glina, ovo ima izuzetno povoljan minerološki sastav sa prisustvom tri minerala glina.

 


Iz mineralnog sastava vidi se da se radi o jednoj glini koja ima kaolinita kao i ilita i montmorilonita zajedno, što je redak slucaj u našoj zemlji - za dosad poznate gline, koje su pretežno ilitskog karaktera.
Kao odraz ovog minerološkog sastava ima relativno visok procenat Al2O3, što se odražava na vatrostalnost ove gline.
Na osnovu ovih karakteristika, ova glina može delovati u keramickim masama kao komponenta koja na odredeni nacin smanjuje osetljivost kod pecenja i stabilizuje keramicku masu u tehnoloskoj proizvodnji.

 

"Kranjani"
Rudnik kaolinske gline u Milicinici

 

Kaolinska glina iz površinskog kopa "Kranjani" u Milicinici se isporucuje kao:

1. ROVNA SIROVINA, na deponiji u Milicinici, rinfuzno,

Deponija gline
 

2. MLEVENI SUŠENI KAOLIN, na pogonu u Valjevskoj Loznici, papirne vrece 35 kg i na paletama.

Mleveni kaolin

 

KARAKTERISTIKE MLEVENE, SUŠENE KAOLINSKE GLINE

1. HEMIJSKI SASTAV

G.Z.

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2 O

5,48

63,32

21,96

0,66

1,45

0,65

0,46

2,25

0,07

 

2. NASIPNA MASA.............................. 0,567 g/cm3,

3. OSTATAK NA SITU 0,043mm............... 1,0%,

4. VLAGA ......................................... < 1 %.

 

Mlevena kaolinska glina se može koristiti u hemijskoj industriji, farmaciji, industriji vatrostalnih materijala, poljoprivredi i dr.

 

KVARCNI PESAK

Na pogonu u Valjevskoj Loznici gde se priprema mineralna sirovina procesima pranja, klasiranja i sušenja, postoji mogcnost pripreme svih granulacija kvarcnog peska i šljunka od 0 do 100 mm, prema zahtevu kupca. Klase krupnoca koje najcešce isporucujemo su:

VLAŽNI filterski šljunak i pesak

Za izradu bunara (drenažnih, bunara za vodosnabdevanje):

  1. 1,00 – 3,00 mm; 1,00-4,00 mm,
  2. 0,50-1,50 mm; 0,80 – 2,00 mm.

Za precišcavanje pijace vode u vodovodima:

- filterski sloj:

  1. 0,60 – 1,40 mm,
  2. 0,60 – 1,60 mm,
  3. 0,80 – 1,20 mm,

 - noseci sloj

  1. 2,00 – 5,00 mm,
  2. 5,00 – 8,00 mm,
  3. 8,00 – 15 mm,
  4. 15,00 – 25,00 mm.

Za precišcavanje industrijskih voda, filterski kvarcni šljunak i pesak koriste se u: 
- hemijskoj industriji, industriji piva, fabrikama mineralnih voda, celicanama, termoelektranama........

Za precišcavanje vode u filterima za bazene:

 1. 0,40 – 0,80 mm,
 2. 1,00 – 2,00 mm.

Sve granulacije kvarcnog filterskog peska A.D. „Kaolin“ Valjevo su ispitivane od strane „Instituta IMS“ a.d., Beograd uz zakljucak da su po pitanju hemijskog sastava i rastvorljivosti u HCl pogodne kao kvarcni filterski pesak u precišcavanju voda.
Ispitivanja su izvršena u: laboratoriji za veziva, hemiju i maltere – Instituta IMS.
Cilj ispitivanja: Ispitivanje hemijskog sastava, kao i rastvorljivosti u HCl, kvarcnog filterskog šljunka i peska granulacija 0,60–1,40; 0,80–1,20; 2,00–15,00 mm itd., u skladu sa standardima po „Degremon-u“.
Metode ispitivanja: JUS B.D8.205; Rastvorljivost po „Degremon-u“.

Uzorci kvarcnog filterskog peska raznih granulacija ispitivani su i od strane “Rudarsko-geološkog fakulteta, Katedra za mineralogiju, Beograd i to hemijska ispitivanja, silikatnom analizom.

Istitut za nuklearne nauke “VINCA“ – laboratorija za zaštitu od zracenja i zaštitu zivotne sredine „Zaštita“, izvršila je kontrolu nivoa radioaktivne kontaminacije kvarcnog filterskog peska A.D. „KAOLIN“ – Valjevo.
Gamaspektrometrijskim merenjima ustanovljeno je da ispitivani uzorak – kvarcni filterski pesak (pripremljen prema standardnoj metodi za merenje sadržaja prirodnih nukleida, 40K, 226Ra i 232Th) nije radioaktivni materijal i nema zakonskih ogranicenja u smislu radioaktivnosti za promet i korišcenje ispitivanog materijala.

 

SUŠENI kvarcni šljunak i pesak

            Pesak za peskarenje finih i grubih površina, proizvodnju termoizolacionog i hidroizolacionog materijala, za završne radove u gradevinarstvu i dr.

Za peskarenje:

- železnickih vagona, automobila, brodova, poljoprivrednih i gradevinskih mašina, celicnih limova, felni, stakla, betona, cisterni......

  1. 1,00 – 3,00 mm,
  2. 0,50 – 2,00 mm,
  3. 0,30 – 1,20 mm,
  4. 0,40 – 0,80 mm,
  5. 0,00 – 0,50 mm.

                Sve klase krupnoca za peskarenje imaju uverenje o upotrebljivosti kvarcnog peska sa separacije A.D. „KAOLIN“ u peskarama dizel i elektrovucnih vozila, celicnih limova, konstrukcija i dr. Uverenje  izdato od strane Instituta za puteve, zavod za gradevinske materijale, odeljenje za PGMN“.

 Za materijale u gradevinarstvu:

- gradevinske lepkove (za stiropor, keramicke plocice, stirodur), fasade, hidroizolacione premaze, industrijske podove, završni sloj u behaton plocama.......

  1. 0,00 – 0,50 mm,
  2. 0,40 – 0,80 mm,
  3. 1,40 – 2,00 mm,
  4. 0,10 – 3,20 mm,
  5. 0,30 – 1,20 mm,
  6. 0,00 – 2,00 mm.

 Za posipanje terena sa veštackom travom:

  1. 0,30 – 1,60 mm (fudbalski tereni),
  2. 0,40 – 0,80 mm (teniski tereni).

Za akvarijume i dekoraciju (detaljnije.....):

 1. 1,40 – 2,00 mm,
 2. 1,00 – 3,00 mm,
 3. 1,00 – 4,00 mm,
 4. 2,00 – 5,00 mm i
 5. razne krupne granulacije kvarcnog šljunka - LINK.

 

  - Pesak u zavisnosti od zahteva kupca isporucujemo:

  1. Rinfuz,
  2. PVC vrece od 50 kg,
  3. PVC vrece (50 kg), na paletama (1250 kg),
  4. Džambo vrece (1000 kg).

 

 - Cene nisu navedene i one zavise od same granulacije, kolicine, pakovanja, transporta....

 

- Takode vršimo usluge punjenja i pražnjenja filterskih postrojenja. Pogledajte galeriju fotografija......

 

 HEMIJSKA ANALIZA - LINK

 
KaOLIN.co.rs © 2019.