- "Kaolin" a.d. Valjevo je specijalizovano preduzeće za proizvodnju kaolinske gline, kvarcnog filterskog peska , šljunka i ugradnju u postrojenja za prečišćavanje vode.

- Posedujemo proizvodne kapacitete u Valjevskoj Loznici kao i rudnike u Miličinici i Pepeljevcu

- Pogledajte galerije fotografija: • KAOLINSKA GLINA PESAK I ŠLJUNAK DEKORATIVNI KVARCNI ŠLJUNAKUGRADNJA ŠLJUNKA I PESKA

KAOLINSKA GLINA:
KARAKTERISTIKE KVALITETA
MINEROLOŠKO-PETROGRAFSKI SASTAV

U odnosu na druga ležišta keramičkih glina, ovo ima izuzetno povoljan minerološki sastav sa prisustvom tri minerala glina.
Boja gline je svetlo siva, a vlaga iznosi 15,2%. Vatrostalnost SK - 29 - 1955 �C.

 

Na osnovu rezultata ispitivanja može se zaključiti da se radi o glini koja relativno nisko sinteruje. U području upijanja vode od 10% koja se dobija na 1000-1050°C, ne pokazuje skupljanje, a što je interesantno da i u području od 1150-1200°C kada upijanje vode pada skoro na 0, skupljanje ostaje skoro nepromenjeno.
Iz mineralnog sastava vidi se da se radi o jednoj glini koja ima kaolinita kao i ilita i montmorilonita zajedno, što je redak slučaj u našoj zemlji - za dosad poznate gline, koje su pretežno ilitskog karaktera.
Kao odraz ovog minerološkog sastava ima relativno visok procenat Al2O3, što se odražava na vatrostalnost ove gline.
Na osnovu ovih karakteristika, ova glina može delovati u keramičkim masama kao komponenta koja na određeni način smanjuje osetljivost kod pečenja i stabilizuje keramičku masu u tehnoločkoj proizvodnji.
S obzirom na boju pečenja, mođe se upotrebiti u većem procentu za proizvode koji se belo peku.

"Kranjani"
Rudnik kaolinske gline u Miličinici

 

Kaolinska glina iz površinskog kopa "Kranjani" u Miličinici se isporučuje kao:

1. ROVNA SIROVINA, na deponiji u Miličinici, rinfuzno,

Deponija gline
 

2. MLEVENI SUŠENI KAOLIN, na pogonu u Valjevskoj Loznici, papirne vreće 35 kg i na paletama.

Mleveni kaolin

 

KARAKTERISTIKE MLEVENE, SUŠENE KAOLINSKE GLINE

1. HEMIJSKI SASTAV

G.Z.

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2 O

5,48

63,32

21,96

0,66

1,45

0,65

0,46

2,25

0,07

 

2. NASIPNA MASA.............................. 0,567 g/cm3,

3. OSTATAK NA SITU 0,043mm............... 1,0%,

4. VLAGA ......................................... < 1 %.

 

Mlevena kaolinska glina se može koristiti u hemijskoj industriji, farmaciji, industriji vatrostalnih materijala, kao punilo u industriji boja, lakova i dr.

 

KVARCNI PESAK

Na pogonu u Valjevskoj Loznici gde se priprema mineralna sirovina procesima pranja, klasiranja i sušenja, postoji mogćnost pripreme svih granulacija kvarcnog peska i šljunka od 0 do 100 mm, prema zahtevu kupca. Klase krupnoća koje najčešće isporučujemo su:

VLAŽNI filterski šljunak i pesak

Za izradu bunara (drenažnih, bunara za vodosnabdevanje):

  1. 1,00 – 3,00 mm; 1,00-4,00 mm,
  2. 0,50-1,50 mm; 0,80 – 2,00 mm.

Za prečišćavanje pijaće vode u vodovodima:

- filterski sloj:

  1. 0,60 – 1,40 mm,
  2. 0,60 – 1,60 mm,
  3. 0,80 – 1,20 mm,

 - noseći sloj

  1. 2,00 – 5,00 mm,
  2. 5,00 – 8,00 mm,
  3. 8,00 – 15 mm,
  4. 15,00 – 25,00 mm.

Za prečišćavanje industrijskih voda, filterski kvarcni šljunak i pesak koriste se u: 
- hemijskoj industriji, industriji piva, fabrikama mineralnih voda, čeličanama, termoelektranama........

Za prečišćavanje vode u filterima za bazene:

 1. 0,40 – 0,80 mm,
 2. 1,00 – 2,00 mm.

Sve granulacije kvarcnog filterskog peska A.D. „Kaolin“ Valjevo su ispitivane od strane „Instituta IMS“ a.d., Beograd uz zaključak da su po pitanju hemijskog sastava i rastvorljivosti u HCl pogodne kao kvarcni filterski pesak u prečišćavanju voda.
Ispitivanja su izvršena u: laboratoriji za veziva, hemiju i maltere – Instituta IMS.
Cilj ispitivanja: Ispitivanje hemijskog sastava, kao i rastvorljivosti u HCl, kvarcnog filterskog šljunka i peska granulacija 0,60–1,40; 0,80–1,20; 2,00–15,00 mm itd., u skladu sa standardima po „Degremon-u“.
Metode ispitivanja: JUS B.D8.205; Rastvorljivost po „Degremon-u“.

Uzorci kvarcnog filterskog peska raznih granulacija ispitivani su i od strane “Rudarsko-geološkog fakulteta, Katedra za mineralogiju, Beograd i to hemijska ispitivanja, silikatnom analizom.

Istitut za nuklearne nauke “VINČA“ – laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu zivotne sredine „Zaštita“, izvršila je kontrolu nivoa radioaktivne kontaminacije kvarcnog filterskog peska A.D. „KAOLIN“ – Valjevo.
Gamaspektrometrijskim merenjima ustanovljeno je da ispitivani uzorak – kvarcni filterski pesak (pripremljen prema standardnoj metodi za merenje sadržaja prirodnih nukleida, 40K, 226Ra i 232Th) nije radioaktivni materijal i nema zakonskih ograničenja u smislu radioaktivnosti za promet i korišćenje ispitivanog materijala.

 

SUŠENI kvarcni šljunak i pesak

            Pesak za peskarenje finih i grubih površina, proizvodnju termoizolacionog i hidroizolacionog materijala, za završne radove u građevinarstvu i dr.

Za peskarenje:

- železničkih vagona, automobila, brodova, poljoprivrednih i građevinskih mašina, čeličnih limova, felni, stakla, betona, cisterni......

  1. 1,00 – 3,00 mm,
  2. 0,50 – 2,00 mm,
  3. 0,30 – 1,20 mm,
  4. 0,40 – 0,80 mm,
  5. 0,00 – 0,50 mm.

                Sve klase krupnoća za peskarenje imaju uverenje o upotrebljivosti kvarcnog peska sa separacije A.D. „KAOLIN“ u peskarama dizel i elektrovučnih vozila, čeličnih limova, konstrukcija i dr. Uverenje  izdato od strane Instituta za puteve, zavod za građevinske materijale, odeljenje za PGMN“.

 Za materijale u građevinarstvu:

- građevinske lepkove (za stiropor, keramičke pločice, stirodur), fasade, hidroizolacione premaze, industrijske podove, završni sloj u behaton pločama.......

  1. 0,00 – 0,50 mm,
  2. 0,40 – 0,80 mm,
  3. 1,40 – 2,00 mm,
  4. 0,10 – 3,20 mm,
  5. 0,30 – 1,20 mm,
  6. 0,00 – 2,00 mm.

 Za posipanje terena sa veštačkom travom:

  1. 0,30 – 1,60 mm (fudbalski tereni),
  2. 0,40 – 0,80 mm (teniski tereni).

Za akvarijume i dekoraciju (detaljnije.....):

 1. 1,40 – 2,00 mm,
 2. 1,00 – 3,00 mm,
 3. 1,00 – 4,00 mm,
 4. 2,00 – 5,00 mm i
 5. razne krupne granulacije kvarcnog šljunka - LINK.

 

  - Pesak u zavisnosti od zahteva kupca isporučujemo:

  1. Rinfuz,
  2. PVC vreće od 50 kg,
  3. PVC vreće (50 kg), na paletama (1250 kg),
  4. Džambo vreće (1000 kg).

 

 - Cene nisu navedene i one zavise od same granulacije, količine, pakovanja, transporta....

 

- Takođe vršimo usluge punjenja i pražnjenja filterskih postrojenja. Pogledajte galeriju fotografija......

 

 HEMIJSKA ANALIZA - LINK

 
KaOLIN.co.rs © 2015. Sva prava zadržana